کبوتران نبیل
شعله های خاموش
نویسنده: محمدنبیل مسعودی قشمی - جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩

جوجهای بازداشتی

 

2@سفیدباجوجهاش جوجه این کبوتران در تابستان راحت 8ساعت می پرند

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :